11.7.2017

 

ת"צ 7104-06-12 אורן נ' נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ

 

ביום 9.7.2017 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הפשרה בת"צ 7104-06-12 אורן נ' נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ.

נסקור להלן את הוראות הסכם הפשרה העיקריות (מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה להסכם הפשרה, הוראות הסכם הפשרה הן הקובעות).

 

סעיף 4 להסכם - הצהרת טבע כי היא אינה כופה מחירי מינימום לצרכן

"טבע נאות שבה ומצהירה כי המחירון שהיא מפרסמת הוא מומלץ בלבד; כי היא אינה מגבילה את החנויות העצמאיות המוכרות את מוצריה במתן הנחות לצרכן, וכי אינה עוסקת בפרקטיקות אנטי-תחרותיות שמטרתן או תוצאתן הנה אכיפת המחיר המומלץ או הכתבה לחנויות האמורות של מחירי מינימום לצרכן, והיא מתחייבת כי לא תעשה כך גם בעתיד (אלא אם וככל שישתנה הדין החל עליה)."

 

התחייבויות טבע נאות לגבי פרסום

בתוך 14 ימי עסקים מהמועד הקובע (מועד החלטת בית המשפט לאשר את הסכם הפשרה) ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה, תבצע טבע נאות את הפעולות הבאות:

1.          הודעת ההבהרה בסעיף 4 להסכם הפשרה תפורסם באתר האינטרנט של טבע נאות ותישאר בתוקף  7 שנים מהמועד הקובע.

2.          טבע נאות תבהיר את ההתחייבויות המנויות בסעיף 4 להסכם במכתב לכל החנויות העצמאיות המוכרות את נעליה, שיצורף לקטלוג ולרשימת המחירים המומלצים שיקבלו ממנה במשך 7 שנים מהמועד הקבוע.

3.          טבע נאות תפרסם את ההטבה המזכה באופן שיבטיח שחברי הקבוצה מודעים לה, ובכלל זה קמפיין במדיה חברתית, כרזות בחנויות הרשת, ותשלח דוא"ל או ניוזלטר לחברי מועדון הלקוחות.

4.          פרסום בחנויות הרשת - טבע נאות תפרסם במקום בולט ונראה לעין בכל חנות רשת מהחנויות המפורטות בנספח א' להסכם הפשרה, ובכל חנות רשת נוספת שתיפתח בעתיד, במשך כל תקופת ההטבה, לפחות כרזה אחת בתוך החנות או בחלונות הראווה של החנויות (לפי בחירת טבע נאות), המפרטת את ההטבה המזכה. הכרזה תכלול הפנייה לאתר האינטרנט ודף הפייסבוק של טבע נאות לצורך קבלת פרטים נוספים בדבר ההטבה המזכה.

5.          טבע נאות תוסיף קישור בולט לאתר האינטרנט שלה ובו ההודעה השנייה לציבור המצורפת כנספח ג' להסכם הפשרה, במשך כל תקופת ההטבה המזכה, וכן כתובת דוא"ל של איש קשר מטעמה לטיפול בתלונות על אי כיבוד התחייבויות טבע נאות לפי הסכם זה.

6.          טבע נאות תוסיף לעמוד הפייסבוק שלה קישור בולט להודעה השנייה לציבור המצורפת כנספח ג' לעיל, במשך כל תקופת ההטבה המזכה, וכן כתובת דוא"ל של איש קשר מטעמה לטיפול בתלונות על אי כיבוד התחייבויות טבע נאות לפי הסכם זה.

7.          בתוך חודשיים מהמועד הקובע, תפרסם טבע נאות את פרטי ההטבה המזכה, בשלוש מודעות שונות בעיתונים ארציים מודפסים נפוצים.

8.          הערות: היה ובסוף השנה הראשונה (מהמועד הקובע) יפחת שיעור מימוש ההטבה המזכה מסך של 1,500,000 ₪ מתחייבת טבע נאות לפרסם את פרטי ההטבה בארבע מודעות שונות בעיתונים ארציים מודפסים לאורך חצי שנה. היה ובסוף השנה השניה יפחת שיעור מימוש ההטבה המזכה מסך של 3,000,000 ₪ תפרסם טבע נאות את פרטי ההטבה בחמש מודעות שונות לאורך חצי השנה שלאחר סוף השנה השניה. היה ובסוף שנה שלישית יפחת שיעור מימוש ההטבה המזכה מסך של 4,500,000 ₪ תפרסם טבע נאות את פרטי ההטבה בשש מודעות שונות בעיתונים ארציים לאורך חצי השנה שלאחר השנה השלישית.

 

ההטבה לחברי הקבוצה

9.          הטבה על סף 50 ₪ לרכישת נעלי נאות תינתן בכל חנות רשת הנמצאת בנספח א' וכל חנות נוספת שתיווסף לרשת במהלך ההטבה בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

9.1.    ההטבה המזכה תינתן כנגד הצגת אחד מאלו:

9.1.1.       זוג נעלי נאות שנרכשו בעבר.

9.1.2.       חשבונית רכישה או הוכחת רכישה בכרטיס אשראי במהלך התקופה הקובעת – קרי מיום 5.6.2005-5.6.2012.

לא ניתן יהיה לנצל יותר מהטבה מזכה אחת ברכישה של זוג נעליים אחד (להבהרה: לקוח לא יוכל להציג שני זוגות נעלים שנרכשו בעבר, בכדי לקבל הנחה של 100 ₪ ברכישת זוג אחד חדש. ההנחה ללקוח כזה תהיה מוגבלת ל-50 ₪). 

9.2.    ההטבה המזכה תינתן ברכישת נעלי נאות מאותו סוג נעל שיציג הלקוח, או סוג נעל המפורט בהוכחת הרכישה שיציג הלקוח, בהתאם לתנאים הבאים:

9.2.1.       הסוגים המחייבים הינם: נעל אישה, נעל גבר, נעל ילד ונעל ילדה (לדוגמה: לקוח המציג הוכחת רכישה של נעל אישה זכאי לקבל את ההטבה המזכה ברכישה נוספת של נעל אישה בלבד).

9.2.2.       לגבי נעלי גבר ונעלי אישה: הנעל הנרכשת מאותו סוג תהיה במידה שווה, אחת מעל, או אחת מתחת למידת הנעל המוצגת ע"י הלקוח לצורך מימוש ההטבה המזכה. מגבלה זו לא תחול על נעלי ילדים.

9.2.3.       ההטבה המזכה ניתנת גם למימוש לגבי דגמים של נעלי נאות המוגדרים כמתאימים לשני המינים, וזאת כנגד הצגת נעל גבר או נעל אישה, נעל ילד או נעל ילדה.

9.2.4.       בהצגת הוכחת רכישה שבה לא פורט סוג הנעל שנרכשה, ניתן לממש את ההטבה המזכה ללא הגבלה על סוג הנעל הנרכשת או מידתה.

9.3.    ההטבה המזכה תינתן בנוסף לכל הטבה או הנחה אחרת הניתנת באותה עת בחנות הרשת או לכל הטבה או הנחה שלה זכאי הלקוח.

9.4.    אין מגבלה על מספר הפעמים בהם זכאי כל לקוח לממש את ההטבה המזכה.

10.      במהלך תקופת ההטבה תנהל טבע נאות מעקב אחר המימוש של ההטבה המזכה בחנויות הרשת. במידה ובתום תקופת ההטבה לא הגיעה כמות המימוש המצטברת של ההטבה המזכה לסכום ההטבה  של 6 מיליון ש"ח, תוארך תקופת ההטבה בתקופה נוספת של שנה אחת.

11.      סמנכ"ל הכספים של טבע נאות יאשר את כמות המימוש המצטברת של ההטבה המזכה בתום תקופת ההטבה. ב"כ המבקשת וכן עו"ד דרור שטרום (אשר שימש כמגשר בין הצדדים), זכאים לקבל אישור זה. עו"ד שטרום יהיה זכאי לקבל מטבע נאות פרטים ונתונים נוספים על פי בקשתו, על מנת להניח את דעתו בדבר הדיוק של אישור סמנכ"ל הכספים של טבע נאות. 

12.      הטבה נוספת לחברי הקבוצה: כל לקוח שיממש את ההטבה המזכה במהלך תקופת ההטבה ובתקופה ההטבה הנוספת, יקבל שובר נייר הכולל הנחה בסך 50 ש"ח (למעט בעיר אילת בה יופחת משיעור ההטבה מס ערך מוסף כשיעורו בעת המימוש), למימוש ברכישה נוספת של כל סוגי נעלי נאות בחנויות הרשת בתקופת ההטבה או התקופה הנוספת ("ההטבה הנוספת"). מובהר כי לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המזכה ואת ההטבה נוספת ברכישה של אותו זוג נעליים.

 

התחייבויות טבע נאות למתן תרומות

13.      טבע נאות תתרום לנזקקים סכום של 250,000 ש"ח בכל שנה בתקופת ההטבה, ובסך הכל סכום מצטבר של 750,000 ש"ח, או שווה ערך במנעלים. מובהר כי סכום זה לא ייחשב כחלק מ"סכום ההטבה" ולא יבוא בחשבון המצטבר של מימוש "סכום ההטבה" לצורך הארכת מתן ההטבה ב"תקופת הטבה נוספת" כהגדרתה לעיל.

14.      התרומה תועבר לעמותות המסייעות לנזקקים לפי בחירתה של טבע נאות (המבקשת תהיה רשאית להמליץ  - המלצה לא מחייבת - על נזקקים ועמותות כאמור). יש להגיש לבית המשפט רשימת עמותות.

15.      שווי התרומה, במידה ותינתן במנעלים תהיה לפי המחיר לצרכן של מנעלים מדגם זה בחנויות הרשת, ובמידה ומדובר בעודפים או בסוג ב' ייחשב שווי התרומה לפי המחיר לצרכן של נעליים מסוג ב' או עודפים של הדגם האמור.

16.      בתום תקופת ההטבה יעביר סמנכ"ל הכספים של טבע נאות לב"כ המבקשים ולעו"ד שטרום אישור על מתן התרומות ולמי הועברו. עו"ד שטרום יהיה רשאי לקבל פרטים ונתונים נוספים להנחת דעתו כי טבע נאות קיימה את התחייבותה לפי סעיף זה. 

 

תשלומים

17.      כקבוע בפסק הדין.

 © כל הזכויות שמורות לטבע נאות 2019